Dzieci

terapia psychologiczna,
terapia dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD,
terapia zaburzeń zachowania,
terapia zaburzeń emocjonalnych,
terapia zaburzeń lękowych,
wizyty domowe,
obserwacja dziecka w szkole, przedszkolu,
ścisła współpraca z przedszkolami i ze szkołami
(wychowawca, psycholog szkolny, pedagog)
Trening Umiejętności Społecznych
trening relaksacyjny dla dzieci
konsultacje rodziców przez Skype
diagnoza logopedyczna
terapia logopedyczna z wykorzystaniem systemu AAC
diagnoza pedagogiczna
terapia pedagogiczna
badanie dojrzałości szkolnej,
nauka płynnego czytania,
kształtowanie umiejętności pisania
badanie lateralizacji,
terapia zaburzeń lateralizacji
terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii
terapia ręki
terapia poprzez ruch – „Move to learn”,
język angielski – zajęcia grupowe